Presentació

La Fundació SALAS és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2004 i homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social.

El seu objectiu és posar al mercat habitatges a preus assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta, tant en règim de venda com de lloguer.

En aquest sentit, la Fundació SALAS desenvolupa promocions d’edificis d’obra nova en col·laboració amb l’administració pública. Uns habitatges socials, a preu assequible, dissenyats tenint en compte criteris de sostenibilitat i accessibilitat, com a resultat del bagatge històric acumulat per la Fundació SALAS durant els seus anys de trajectòria.

Visió, missió i valors

VISIÓ

Tota persona hauria de poder accedir a un habitatge que cobreixi les seves necessitats vitals, socials i econòmiques; respectant el medi ambient i la diversitat funcional.

MISSIÓ

Promoure habitatges assequibles donant resposta a les necessitats socials i minimitzant l’impacte ambiental.

VALORS

  •  Participació social. Participació social. Participació en aquells espais i estaments que permetin promoure els canvis polítics i socials necessaris per a assolir el dret a l’habitatge per totes les persones.
  •  Compromís. Compromís amb aquelles persones que tenen dificultats per a accedir a un habitatge de compra o de lloguer a preus de mercat.
  • Cooperació. Coordinació, col·laboració i treball en xarxa, amb les diferents entitats del sector públic i privat sumant esforços i potenciant iniciatives que busquin satisfer les necessitats socials en el camp de l’habitatge.
  •  Innovació. Foment del debat i la reflexió per a estudiar i implementar nous models d’accés a l’habitatge.
  • Accesibilitat. Aplicació de criteris d’accessibilitat entesa com aquelles característiques que han de complir els habitatges i els seus entorns per tal que afavoreixin l’autonomia de totes les persones independentment de la seva diversitat funcional.
  •  Respecte ambiental. Reducció de l’impacte ambiental de la nostra activitat, tot sent conscients del valor de l’entorn natural.

Què fem

Desenvolupem promocions d’habitatges a preus assequibles, tant de venda com de lloguer. Aquestes promocions estan pensades per donar resposta a necessitats socials i per reduir-ne l’impacte ambiental.

Pel que fa a les promocions de lloguer social, treballem amb l’administració pública per tal d’establir mecanismes de col·laboració que permetin el desenvolupament d’habitatges de lloguer social.

També desenvolupem habitatges de protecció oficial de venda. La fundació no té ànim de lucre, eliminem doncs el benefici promotor fent que els habitatges costin el preu que costa fer-los.

Patronat

  • President: Sr. Manel Rodriguez
  • Secretari: Sr. José Miguel Deus
  • Vocal: Sra. Clara Muñoz
  • Vocal: Sr. Salvador Girvent