Presentació

La Fundació SALAS és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2004 i homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social.

El seu objectiu és posar al mercat habitatges a preus assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta, tant en règim de venda com de lloguer.

En aquest sentit, la Fundació SALAS desenvolupa promocions d’edificis d’obra nova en col·laboració amb l’administració pública. Uns habitatges socials, a preu assequible, dissenyats tenint en compte criteris de sostenibilitat i accessibilitat, com a resultat del bagatge històric acumulat per la Fundació SALAS durant els seus anys de trajectòria.

VISIÓ

Tota persona hauria de poder accedir a un habitatge que cobreixi les seves necessitats vitals, socials i econòmiques, respectant el medi ambient i la diversitat funcional.

MISSIÓ

Promoure habitatges assequibles donant resposta a les necessitats socials i minimitzant l’impacte ambiental.

VALORS

  • Participació social. Participació en aquells espais i estaments que permetin promoure els canvis polítics i socials necessaris per a assolir el dret a l’habitatge per a totes les persones.
  • Compromís. Compromís amb aquelles persones que tenen dificultats per a accedir a un habitatge de compra o de lloguer a preus de mercat.
  • Cooperació. Coordinació, col·laboració i treball en xarxa, amb les diferents entitats del sector públic i privat, sumant esforços i potenciant iniciatives que busquin satisfer les necessitats socials en el camp de l’habitatge.
  • Innovació. Foment del debat i la reflexió per a estudiar i implementar nous models d’accés a l’habitatge.
  • Accesibilitat. Aplicació de criteris d’accessibilitat entesa com aquelles característiques que han de complir els habitatges i els seus entorns per tal que afavoreixin l’autonomia de totes les persones independentment de la seva diversitat funcional.
  • Respecte ambiental. Reducció de l’impacte ambiental de la nostra activitat, sent conscients del valor de l’entorn natural.

Què fem

Desenvolupem promocions d’habitatges a preus assequibles, tant de venda com de lloguer. Aquestes promocions estan pensades per donar resposta a necessitats socials i per reduir-ne l’impacte ambiental.

Pel que fa a les promocions de lloguer social, treballem amb l’administració pública per tal d’establir mecanismes de col·laboració que permetin el desenvolupament d’habitatges de lloguer social. També desenvolupem habitatges de protecció oficial de venda.

La fundació no té ànim de lucre, i per això eliminem el benefici promotor, fent que els habitatges costin el preu que costa fer-los.

Patronat

José Miguel Deus, President

President: Sr. José Miguel Deus

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha dedicat la major part de la seva carrera professional al Dret Immobiliari, Urbanístic, Administratiu, Civil i el relacionat amb el Medi Ambient. També posseeix formació en Sistemes de Gestió (Qualitat i Medi Ambient) i Prevenció de Riscos Laborals.

En quant a la seva trajectòria, ha treballat en diverses promotores immobiliàries i del sector de la construcció, exercint com a advocat.

Actualment és Director del Departament Jurídic de SALAS, una promotora immobiliària amb més de 4.000 habitatges lliurats.

Clara Muñoz, Secretària 

Secretària: Sra. Clara Muñoz

Llicenciada en Ciències Físiques, disposa d’un Màster en Project Management en Edificació i Urbanisme. 

Actualment, presideix la Cooperativa d’habitatges S’Illa Blanca, és patrona de la Fundació SALAS i és la directora de Promocions d’Habitatge Social de SALAS.

 

Manel Rodríguez, Patró Honorífic

Patró Honorífic: Sr. Manel Rodríguez

Arquitecte amb màster en Gestió i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (UB). Abans de ser Director General de SALAS, va desenvolupar la seva carrera ocupant, durant més de 20 anys, càrrecs de responsabilitat en empreses relacionades amb la promoció immobiliària.

Actualment, és també president de la cooperativa d’HPO S’Illa Blanca i Patró Honorífic de la Fundació SALAS, promotora social.

 

Salvador Girvent, Vocal

Vocal: Sr. Salvador Girvent

Arquitecte amb Postgrau en Rehabilitació d’Edificacions i Construccions, compta amb experiència professional col·laborant en projectes a gran escala, treballant en planificació urbana i encarregant-se de projectes de definició de l’espai públic, edificació i interiorisme.

La seva principal experiència professional se centra en el camp de l’habitatge, tant per a promotores públiques com privades, seguint totes les fases del projecte.

En l’actualitat, és Cap de la Secció d’Urbanisme i Medi Ambient a l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Anna Valverde, Vocal

Vocal: Sra. Anna Valverde 

Arquitecta, Arquitecta Tècnica i PDG en IESE amb més de 25 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes d’inversió en l’àmbit residencial, educatiu i sanitari, dirigint equips pluridisciplinaris en tots els processos de la gestió de les inversions immobiliàries.

Actualment és Directora de la Delegació de Madrid i Directora de Promoció d’edificis residencials col·lectius i terciaris de SALAS.