POLÍTICA DE PRIVACITAT DE FUNDACIÓ SALAS.

1.- Introducció.

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per a vetllar pel compliment dels drets fonamentals, honor i llibertats, en compliment de les normatives vigents de la Unió Europea i l’estat espanyol que regulen la Protecció de Dades personals.

Aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades es desenvolupa en compliment de:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals (LOPD).
  • La Llei 34/2002, 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSICE).

En aquest sentit, per tal de complir amb el deure d’informació sobre com tractem les seves dades personals, li informem del següent:

2.- Dades del Responsable del Tractament.

SALAS PLUSHABIT, S.L., amb domicili a Rambla, núm. 221 de 08202 Sabadell (Barcelona). Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus

3.- Finalitats del Tractament de dades.

Les dades personals dels usuaris que contacten amb FUNDACIÓ SALAS per mitjà del canal de contacte de la plataforma/consultes website seran tractades amb la finalitat de gestionar el contacte, atendre la sol·licitud rebuda i prestar els serveis requerits.

4.- Temps de conservació de les dades personals.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Per les consultes website el termini serà de 4 anys a partir de la última confirmació d’interès. Aquestes dades personals es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat  i mentre sigui necessari conservar-los en base als terminis de prescripció o  per la finalitat per la qual es van recaptar.

5.- Legitimació pel seu tractament.

La base legal pel tractament de les seves dades es basa en el consentiment de l’interessat (art. 6.1.a RGPD).

6.- Destinataris de les seves dades.

No es preveuen cessions de dades a tercers, excepte els que la normativa estableixi com obligatoris. Així mateix tampoc es realitzen transferències internacionals de les seves.

7.- Drets dels interessats.

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, el dret a la portabilitat de les dades,  així com el dret a retirar el consentiment. Per a això pot dirigir una carta a SALAS PLUSHABIT, S.L amb domicili al C/ Rambla, núm. 221 de 08202 Sabadell (Barcelona). Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus, indicant l’exercici que desitja exercir i acreditant  la identitat del sol·licitant amb fotocòpia del DNI.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.